Přeskočit na hlavní obsah

Akutní nekomplikovaná pyelonefritida

akutní pyogenní zánětlivé onemocnění postihující ledvinnou pánvičku a ledvinný parenchym u jinak zdravých žen v premenopauzálním věku, které nejsou těhotné a nemají strukturální či funkční abnormality močových cest nebo významné komorbidity

 • k infekci dochází nejčastěji ascendentní cestou z močového měchýře
 • prognóza je obvykle dobrá, může však být významně ovlivněna jakýmkoli základním onemocněním
 • v 15-32 % případů bývá doprovázena bakteriémií
 • dostatečný přísun tekutin
 • antipyretika a analgetika
  • paracetamol
  • ibuprofen se nedoporučuje pro možné renální nežádoucí účinky
 • antibiotika se podávají vždy, ihned po odběru moči a případně i krve k bakteriologické kultivaci
 • perorálními antibiotiky lze léčit ambulantně, pokud pacientka toleruje perorální příjem a její klinický stav nevyžaduje parenterální léčbu a hospitalizaci
 • vzorek moči by měl být zaslán na kultivaci pro vyšetření citlivosti na antibiotika
  • při získání výsledků kultivace (obvykle do 48 hod.) je zapotřebí přehodnotit antibiotickou léčbu s ohledem na případnou rezistenci původce k antibiotiku použitému v léčbě
 • výběr vhodného antibiotika závisí na
  • citlivosti původce infekce
  • výsledcích předchozích kultivačních vyšetření
  • rizikových faktorech pro infekci rezistentním kmenem (např. předchozí podávání antibiotik)
  • alergii pacientky nebo jiných kontraindikacích
 • hospitalizace je nezbytná
  • při podezření na závažnou bakteriální infekci či sepsi
   • u dospělých pacientek lze pro rychlé screeningové stanovení podezření na sepsi či závažný klinický stav využít NEWS2 skóre  nebo jednoduché qSOFA skóre (přítomnost dvou či více z následujících kritérií je indikátorem sepse):
    • kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí
    • tachypnoe ≥ 22/min
    • hypotenze sTK ≤ 100 mmHg)
   • u pacientek, kterým nelze podat antibiotika perorálně
   • pokud se stav nezlepší do 48-72 hodin po podání antibiotik nebo se zhorší navzdory adekvátní léčbě, zároveň je nezbytné zvážit jiné alternativní diagnózy nebo rezistenci původce
   • volba počáteční antibiotické léčby (před znalostí původce infekce)
Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby amoxicilin/klavulanová kyselina

625 1-10002 mg po 8 hodinách po dobu 7-10 dnů

Alternativní antibiotikum nezlepší-li se symptomy do 48 h, nebo antibiotikum první volby nelze použít trimetoprim/sulfametoxazol 3

960 mg 4, po 12 hodinách po dobu 7-10 dnů

1 500 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

2 dávka může být zvýšena na 875 mg amoxicilinu a 125 mg kyseliny klavulanové

3 při prokázané citlivosti kmene

4 160 mg trimetoprimu a 800 mg sulfametoxazolu

 • celkové symptomy (horečka, zimnice, třesavka, nechutenství, nauzea, zvracení apod.)
 • tupé bolesti v bederní oblasti (lumbalgie) nebo v oblasti kostovertebrálního úhlu
 • někdy doprovodné dysurické symptomy
 • recentně prodělaná či recidivující infekce dolních cest močových
 • z definice vyplývá, že u pacientů s akutní nekomplikovanou pyelonefritidou nejsou přítomny typické rizikové faktory pro rozvoj IMC
 • rozvoj sepse
 • jizvení renálního parenchymu
 • akutní či chronická renální insuficience
 • převážně Escherichia coli (60-80 %)
 • méně často jiné gramnegativní bakterie (Proteus, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa)
 • grampozitivní bakterie se v etiologii akutní pyelonefritidy uplatňují vzácně (Enterococcus)
 • chemické vyšetření moči, močového sedimentu, kultivační vyšetření moči
 • přidružená bakteriémie (pozitivní hemokultura) je častější u pacientek
  • se zimnicemi a třesavkou, významnou neutrofílií a pozitivitou nitritů v moči
 • další možná vyšetření
  • ultrazvukové vyšetření ledvin s cílem vyloučit lokální komplikace (obstrukce, litiáza, abscesové ložisko)
  • CT vyšetření (event. vylučovací urografie), přetrvává-li febrilní stav i po 72 hodinách od zahájení léčby, nebo při zhoršení celkového stavu
 • akutní cystitida (dysurie, strangurie, polakisurie, bolesti v podbřišku či za stydkou sponou, absence celkových příznaků infekce)
 • akutní apendicitida (zvýšená teplota až horečka, nauzea, zvracení, inicálně bolesti v epigastriu, bolesti v pravém podbřišku)
 • akutní divertikulitida (zvýšená teplota až horečka, bolesti v levém hypo- a mezogastriu)
 • pánevní zánětlivá nemoc, akutní adnexitida, endometritida (zvýšená teplota až horečka, bolest v podbříšku či břicha, výtok či krvácení z rodidel)
 • mimoděložní těhotenství: neobvyklé příznaky (šok), bolesti břicha, amenorrhoea
 • akutní cholecystitida: pravostranná bolest břicha s tlakovou bolestí nad žlučníkem
 • jiné infekce s celkovými příznaky (např. pneumonie)
 • antibiotika se podávají vždy, obvykle po odběru vzorku moči, případně i krve ke kultivaci
 • antibiotika musí dosáhnout terapeutické koncentrace v ledvinách
  • nelze použít antibiotika, jejichž tkáňové koncentrace v renálním parenchymu jsou nedostatečné (nitrofurantoin)
 • antibiotikum první volby:
  • amoxicilin/klavulanová kyselina
   • při opakované léčbě antibiotiky je možný vyšší výskyt rezistentních kmenů
   • citlivost k antibiotiku by měla být laboratorně ověřena
   • širší spektrum kombinace amoxicilinu s kyselinou klavulanovou negativně alteruje přirozené bakteriální osídlení (léčbu může komplikovat průjem a klostridiová kolitida)
 • alternativní antibiotikum:
  • trimetoprim/sulfametoxazol
   • empirické užití trimetoprimu/sulfametoxazolu v ČR limituje rezistence původců IMC (nutná znalost antibiogramu)
 • obvykle 7-10 dnů
 • při ústupu symptomů nejsou indikována žádná kontrolní vyšetření (včetně kultivace moči)
3 2 1 0 1 2 3
Dechová frekvence (/min.) ≤ 8 9-11 12-20 21-24  25
Saturace O2 (%) ≤ 91 92-93 94-95  96
Saturace O2 (%)1 ≤ 83 84-85 86-87 88-92

 93 (vzduch)

93-94 (O2) 95-96 (O2)  97 (O2)
Oxygenoterapie ANO NE
Systolický TK (mmHg) ≤ 90 91-100 101-110 111-219  220
Tepová frekvence (/min.) ≤ 40 41-50 51-90 91-110 111-130  131
Porucha vědomí NE ANO2
Tělesná teplota (ºC) ≤ 35,0 35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0  39,1

1 Kritéria pro pacienty s chronickým hyperkapnickým respiračním selháním

2 Nově vzniklá kvali- či kvantitativní porucha vědomí

Počet bodů Riziko
0-4 Malé
3 body v jakémkoliv parametru Malé – střední
5-6 Střední
7 a více Vysoké

Zpět

 1. Bonkat G, Bartoletti R, Bruyere F, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam the Netherlands 2020. ISBN 978-94- 92671-07-3. Dostupné z http://uroweb.org/guidelines/compilations-of-all-guidelines/
 2. NICE Pathways: Urinary tract infections overview. 2020. Dostupné z https://pathways.nice.org.uk/pathways/urinary-tract-infections
 3. NICE Pathways: Acute pyelonephritis. 2020. Dostupné z https://pathways.nice.org.uk/pathways/urinary-tract-infections
 4. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 2020. Dostupné z https://www.sanfordguide.com/products/digital-subscriptions/sanford-guide-to-antimicrobial-therapy-mobile/
 5. Walsh C, Collyns T. The pathophysiology of urinary tract infections. Surgery 2020. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/ j.mpsur.2020.01.011
 6. Nakamura N, Uehara Y, Fukui S et al. Useful predictive factors for bacteremia among outpatients with pyelonephritis. Intern Med 2020;57(10):1399-1403.