Přeskočit na hlavní obsah

O projektu


Informace o projektu Prevence antibiotické rezistence

Projekt Prevence antibiotické rezistence se zaměřuje na prevenci nesprávného nebo zbytečného užívání antibiotik v české populaci. Reaguje tak na vzestup antibiotické rezistence, tj. odolnosti bakterií vůči antibiotikům, která je způsobena zejména nadměrným a nevhodným užíváním antibiotik v humánní a veterinární medicíně. Také je způsobena nedostatečnými preventivními opatřeními a nedostatečnou kontrolou infekcí, což dále přispívá k šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci.

Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem ve výši 67,737 mil. Kč z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdraví. Více

Cíl projektu

Očekávaným výsledkem projektu Prevence antibiotické rezistence je zlepšení praxe předepisování a užívání antibiotik s cílem zastavit stoupající trend spotřeby antibiotik. Celkovým cílem je zavedení řady opatření pro zastavení šíření antimikrobiální rezistence. K dosažení tohoto cíle přispívají níže uvedené výstupy projektu:

  • Vypracování a šíření doporučení ohledně správného užívání antibiotik
  • Uspořádání seminářů pro předepisující lékaře
  • Vypracování intervenčního modelu a provedení auditu preskripce u praktických lékařů
  • Realizace informační kampaně s cílem zvýšit povědomí o užívání antibiotik a o důsledcích nesprávného užívání antibiotik

Klíčovým komunikačním nástrojem je efektivní informační kampaň zaměřená jak na předepisující lékaře, tak širokou veřejnost.

Zdůvodnění a zacílení

Zvýšená spotřeba a nesprávné užití antibiotik v humánní i veterinární medicíně vede k vzestupu bakteriální rezistence. Pro zachování účinnosti antibiotik je nutno je užívat pouze v odůvodněných případech, a proto je nutné, aby předepisující lékaři měli pro přesnou orientaci v indikacích k dispozici aktuální doporučení pro léčbu.

Zároveň lepší informovanost široké veřejnosti a porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků nesprávného užívání antibiotik ve společnosti může ovlivnit prosazování správné praxe při předepisování antibiotik a prevenci infekcí. Cílem projektu je umožnit pacientům, aby mohli činit informovaná rozhodnutí, což má pro snížení spotřeby zásadní význam. Tohoto cíle by mělo být dosaženo díky mediální kampani o účinnosti antibiotik a nebezpečí antibiotické rezistence, v níž bude zvýšeno povědomí široké veřejnosti o rizicích spojených s nevhodným užíváním antibiotik a zajištění udržitelného přístupu společnosti k rozumnému užívání antibiotik.

Pro přesnou orientaci v indikacích musí mít lékaři k dispozici Doporučení pro správné používání antibiotik. Proto je druhá část projektu zaměřena na poskytovatele zdravotní péče – praktické lékaře a pediatry, kteří antibiotika předepisují.  V rámci projektu budou vypracována nová Doporučení správného užívání antibiotik, která budou volně k dispozici a měly by vést ke zlepšení v předepisování antibiotik v lékařské praxi.

Hlavní podmínkou pro zajištění změny v preskripčním chování praktických lékařů je analýza informací o spotřebě antibiotik. Data o spotřebě antibiotik shromažďovaná zdravotními pojišťovnami, budou dostupná pro analýzu v rámci tohoto projektu. Vybraným lékařům bude poskytnuta zpětná vazba ohledně jejich preskripční praxe. Se souhlasem lékařů bude získána statistika o jejich preskripci, která bude následně analyzována (audit) ve vazbě na aplikaci nových Doporučení pro léčbu.  Zpětná vazba vycházející z výsledků opakovaných auditů užití antibiotik představuje jeden z nejdůležitějších intervenčních nástrojů používaných na podporu správné preskripce.

Kontaktní údaje a informace o příjemci

Státní zdravotní ústav / National Institute of Public Health

Šrobárova 49/48, Praha 10 100 00

IČO 75010330

www.szu.cz

Státní zdravotní ústav (SZÚ) je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, která poskytuje technickou a odbornou podporu v oblasti veřejného zdraví, a to v základních preventivních oborech, kam patří hygiena, epidemiologie, mikrobiologie a pracovní lékařství. Jeho hlavními úkoly jsou podpora a ochrana zdraví, prevence nemocí a sledování vlivu životního prostředí na zdravotní stav obyvatelstva. Hlavními činnostmi SZÚ jsou věda a výzkum, poskytování odborného a metodického poradenství, posuzování zdravotní nezávadnosti různých výrobků, systematické monitorování vlivu životního prostředí na zdravotní stav obyvatelstva v České republice, příprava legislativy v oblasti ochrany zdraví, pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků a poskytování konzultací odborným pracovníkům z terénu. V oblasti podpory zdraví a prevence nemocí se SZÚ zaměřuje na nejdůležitější problematiku v oblasti zdravotnictví – na epidemiologickou surveillance závažných infekcí a s tím spojenou problematiku (AIDS, hepatitida, antibiotická rezistence, infekce spojené se zdravotní péčí, nové a znovu se objevující infekce) a na podporu zdravého životního stylu.

Státní zdravotní ústav má odborné zkušenosti v oblasti surveillance antibiotické rezistence, metod detekce antibiotické rezistence a molekulární epidemiologie bakterií rezistentních k antibiotikům. Odborní pracovníci SZÚ se přímo podílejí na přípravě a realizaci národní strategie a akčních plánů boje proti antibiotické rezistenci u lidí, jakož i na několika projektech epidemiologické bdělosti (surveillance) a výzkumu. Národní referenční laboratoř pro antibiotika (NRL pro ATB) má zkušenosti s organizováním programů surveillance antibiotické rezistence jak na národní úrovni (Česká pracovní skupina pro monitorování rezistence), tak na mezinárodní úrovni – EARS-Net (ECDC) a GLASS (WHO). V poslední době se SZÚ zaměřuje také na zavádění programů prevence a kontroly infekcí v nemocnicích, na místní, národní a mezinárodní úrovni – Evropská surveillance HAI-Net (ECDC), a na školení odborníků v oblasti kontroly infekcí a nemocniční hygieny (Evropské základní dovednosti). SZÚ má dlouholeté zkušenosti s projekty EU (ABS International, IPSE, TRICE-IS). Český zástupce (Vedoucí NRL pro ATB) je členem koordinačního výboru evropské sítě EARS-Net Disease Network, pracovníci SZÚ zastávají funkci národního kontaktního místa pro antimikrobiální rezistenci a infekce spojené se zdravotní péčí (ECDC).

Partner projektu Prevence antibiotické rezistence

Norský zdravotní ústav

Norský zdravotní ústav (Norwegian Institute of Public Health – NIPH) působí jako poradní orgán, který spadá přímo pod ministerstvo zdravotnických a pečovatelských služeb. Norský zdravotní ústav odpovídá za vytváření poznatků a systematických přehledů v oblasti zdravotnictví a poskytuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva, o rizikových faktorech a o možnostech, jak zdravotní stav obyvatelstva zlepšit. Ústav se zabývá rozsáhlou problematikou včetně kontroly infekčních nemocí. Podle norského práva je NIPH odpovědný za koordinaci prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních a hraje tak ústřední roli v boji proti antimikrobiální rezistenci. NIPH je rovněž kontaktním místem Evropské surveillance spotřeby antibiotik (ESAC-Net, ECDC), antimikrobiální rezistence (EARS-Net, ECDC) a infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI-Net, ECDC). NIPH spolu s norským direktorátem pro zdravotnictví naplánoval a zorganizoval kampaň pro zvýšení povědomí veřejnosti o antimikrobiální rezistenci. NIPH se rovněž podílel na dalších kampaních pro zvýšení povědomí zdravotnického personálu o významu prevence a kontroly infekcí. NIPH vede dva soubory pracovních úkolů v rámci Evropské iniciativy společného programování v oblasti antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí – pro uvážlivé užívání antimikrobiálních léčiv a inovaci antibiotik.

Fondy EHP a Norska


Fondy EHP a Norska

 

Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem ve výši 67,737 mil. Kč z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 z programu Zdraví.
Název projektu: Prevence antibiotické rezistence
Číslo projektu: ZD-PDP2-001
Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014–2021
Programová oblast a cíl programu: 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví
Web národního kontaktního místa (pod Ministerstvem financí): www.eeagrants.cz
Oficiální web Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org