Přeskočit na hlavní obsah

Asymptomatická bakteriurie

přítomnost bakterií (+/- leukocytů) v moči u pacientů bez klinických příznaků nebo známek infekce močových cest

 • asymptomatická bakteriurie (ABU) je častá a odpovídá fyziologické kolonizaci močových cest komenzálními bakteriemi
 • vyskytuje se u 1-5 % zdravých premenopauzálních žen, 2-10 % těhotných žen, 0,7-27 % u diabetiků, 4-19 % u jinak zdravých osob vyššího věku, 15-50 % u seniorů v zařízeních následné péče a u 23-89 % pacientů s anamnézou traumatické míšní léze
 • přítomnost komenzálních bakterií chrání sliznici močových cest před superinfekcí patogenními bakteriemi
  • léčba by měla být indikována pouze v přísně definovaných případech, kdy benefit převáží rizika vyplývající z užití antibiotik (eradikace potenciálně protektivního komenzálního kmene, selekce rezistentních kmenů, nežádoucí účinky z užití antibiotik)
 • ABU se u mladších mužů vyskytuje pouze vzácně
  • při opakovaném výskytu bakterií v moči je třeba vyloučit chronickou bakteriální prostatitidu
 • screening ABU a následná léčba se doporučují
  • u těhotných žen (benefit léčby byl prokázán zejména ve starších či metodologicky méně kvalitních studiích, zatímco v novějších studiích není již význam léčby u těhotných natolik významný)
  • u osob před invazivními urologickými výkony, při kterých dochází k porušení integrity sliznice močových cest
 • volba antibiotik v případech, kdy není znám původce infekce
 • u ABU nehrozí bezprostřední riziko z prodlení, proto pro volbu antibiotika cíleného podle původce lze obvykle vyčkat na výsledek vyšetření antibiotické citlivosti
Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
Antibiotikum první volby nitrofurantoin 1

100 mg, po 12 hodinách 2 po dobu 7 dnů

50-100 mg, po 6 hodinách po dobu 7 dnů

Alternativní antibiotikum nelze-li užít nitrofurantoin amoxicilin 3

500 mg, po 8 hodinách po dobu 7 dnů

NEBO

trimetoprim  3, 4

200 mg, po 12 hodinách po dobu 7 dnů

1 nepodává se peripartálně nebo při poklesu eGFR ≤ 45 ml/min

2 forma s prodlouženým uvolňováním pro tuto aplikaci není v ČR k dispozici

3 při prokázané citlivosti kmene

4 kontraindikován v prvním trimestru, lze užít i v prvním trimestru při současném podání kyseliny folinové v dávce 5 mg/24 hod., podle výrobce je kontraindikován ve všech trimestrech

Původce Léčba Jednotlivá dávka, interval a délka podání
E.coli, S. saprophyticus, enterokoky Antibiotikum první volby nitrofurantoin 1, 2

100 mg, po 12 hodinách 3 po dobu 7 dnů

NEBO

50-100 mg, po 6 hodinách po dobu 7 dnů

streptokoky sk. B Antibiotikum první volby amoxicilin

500 mg, po 8 hodinách po dobu 7 dnů

enterobakterie 4 Antibiotikum první volby pivmecilinam 2

200 mg 5, po 8 hodinách po dobu 7 dnů

1 nepodává se peripartálně nebo při poklesu eGFR ≤ 45 ml/min

2 v případě rezistence původce na antibiotikum první volby je výběr alternativního antibiotika závislý na antibiogramu

forma s prodlouženým uvolňováním pro tuto aplikaci není v ČR k dispozici

4 Enterobacter spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Raoultella spp.

5 úvodní dávka 400 mg

 • Ve všech ostatních případech ABU (s výjimkou výše uvedených), mimo jiné u diabetiků, postmenopauzálních žen, osob vyššího věku umístěných v zařízeních sociální péče, u pacientů po transplantaci ledviny či jiného orgánu, imunokompromitovaných, osob s anatomickou či funkční abnormalitou močových cest, pacientů se zavedeným močovým katétrem či před jeho zavedením nebo výměnou
 • před operačními výkony mimo invazivních urologických výkonů spojených s narušením sliznice
  • léčba ABU před ortopedickými výkony nesnižuje riziko infekčních komplikací, není proto rovněž indikována
 • leukocyturie je častým nálezem u pacientů s ABU a není indikací k léčbě
  • její přítomnost (bez ohledu na kvantitu) neodlišuje ABU od IMC
 • u pacientů vyššího věku či u nemocných s funkčním nebo kognitivním deficitem je přítomnost ABU mnohdy důvodem zbytečné léčby antibiotiky
  • u hemodynamicky stabilních pacientů bez systémových či lokálních známek infekce není antibiotická léčba doporučena
  • v případě nespecifických symptomů, jako např. alterace stavu vědomí, delirium či anamnéza recentního pádu, je nezbytné především vyloučit jiné příčiny změny stavu a doporučuje se sledovat další vývoj zdravotního stavu před zahájením léčby antibiotiky
  • u pacientů se symptomy infekce (zvýšená teplota/horečka, doprovodná elevace zánětlivých parametrů) a při průkazu bakteriurie je indikována systémová antibiotická léčba, avšak u těchto pacientů je nezbytné zvážit i jiné možné vyvolávající příčiny („falešné“ stanovení diagnózy IMC při průkazu bakteriurie)
 • věk (kojenci, senioři)
 • pohlaví (častější u žen)
 • gravidita
 • vybraná přidružená systémová onemocnění (např. diabetes mellitus)
 • funkční či anatomické abnormality močových cest
 • močový katétr
 • převážně (80-90 %): Escherichia coli
 • vzácně (3-10 %): Staphylococcus saprophyticus, streptokoky sk. B, enterokoky, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis
 • přítomnost stejného druhu bakterie v koncentraci ≥ 105 bakterií/ml ve dvou vzorcích moči odebraných v různém čase u osob bez klinických příznaků infekce močových cest (IMC)
 • leukocyturie neodlišuje ABU od IMC
 • od ABU je nezbytné odlišit především infekce horních a dolních močových cest
  • akutní cystitida (dysurie, strangurie, polakisurie, bolesti v podbřišku či za stydkou sponou)
  • akutní pyelonefritida (horečka, zimnice, třesavka, lumbalgie, dysurie)
  • akutní prostatitida (horečka, bolesti v suprapubické či perineální oblasti, strangurie, polakisurie, hematurie)
  • chronická prostatitida (bolesti v podbřišku, dysurie, polakisurie)
  • akutní uretritida (výtok, dysurie), vulvovaginitida, cervicitida (výtok, dyspareunie, dysurie, bolesti za stydkou sponou)
 • zhodnocení významu bakteriurie a případné odlišení ABU od infekce močových cest může být komplikované u osob vyššího věku či osob s funkčním či kognitivním deficitem s rozvojem celkových či nespecifických infekčních symptomů, kdy je průkaz bakteriurie často mylně považován za fokus infekce, proto pro stanovení diagnózy a etiologie je nejprve nutné vyloučit alternativní fokusové ložisko, které vyžaduje zcela odlišnou terapii (pneumonie, divertikulitida, infekce krevního řečiště apod.)
 • ABU není spojena se zvýšeným rizikem závažných infekčních komplikací
  • s výjimkou gravidity a invazivních urologických výkonů spojených s narušením sliznice
 • antibiotická léčba ABU u žen s recidivujícími infekcemi močových cest zvyšuje riziko vzniku symptomatické IMC, v graviditě je však léčba indikována
 • ABU v graviditě je rizikovým faktorem pro vznik pyelonefritidy a předčasného porodu, proto se obecně doporučuje cílené podání antibiotik, avšak úroveň důkazů je nízká
 • v klinické účinnosti antibiotik uvedených níže neexistují zásadní rozdíly, proto výběr antibiotika by měl být podřízen zejména minimalizaci rizika vzniku rezistence
 • antibiotikum první volby:
  • nitrofurantoin
   • vysoká účinnost na hlavního bakteriálního původce coli; v ČR je dlouhodobě velmi vzácný výskyt rezistence u E. coli (≤ 1%)
   • minimální ekologické důsledky ve srovnání s jinými antibiotiky
   • nejvhodnější antibiotikum pro infekce dutého systému močových cest, vylučované výhradně do moči
   • nitrofurantoin ve formě tablet je zapotřebí důsledně užívat s jídlem nebo mlékem k prevenci nežádoucích gastrointestinálních účinků
   • nepodává se peripartálně (možná indukce hemolýzy u novorozence) nebo při poklesu eGFR ≤ 45 ml/min
 • alternativní antibiotika, nelze-li užít antibiotikum první volby pro kontraindikaci nebo alergii:
  • amoxicilin
   • pouze v případě, že jsou k dispozici výsledky kultivace a vyšetření citlivosti; výskyt rezistence je častý

 

 • obvykle 7 dnů
  • tato standardní krátkodobá léčba je nejefektivnější ve srovnání s jednorázovou aplikací nebo dlouhodobým podáváním antibiotik
 1. Bonkat G, Bartoletti R, Bruyere F, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam the Netherlands 2020. ISBN 978-94- 92671-07-3. Dostupné z http://uroweb.org/guidelines/compilations-of-all-guidelines/
 2. NICE Pathways: Urinary tract infections overview. 2020. Dostupné z https://pathways.nice.org.uk/pathways/urinary-tract-infections
 3. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 2020. Dostupné z https://www.sanfordguide.com/products/digital-subscriptions/sanford-guide-to-antimicrobial-therapy-mobile/
 4. Nicolle L, Gupta K, Bradley S et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update of IDSA. Clin Inf Dis 2019, 68(10):E83-E110.
 5. Walsh C, Collyns T. The pathophysiology of urinary tract infections. Surgery, 2020. Dostupné z < https://doi.org/10.1016/ j.mpsur.2020.01.011>